תנאי שימוש ופרטיות

חברת צמל ביו-פארמה בע"מ (להלן – "צמל) פיתחה ומתחזקת אתר אינטרנט זה (להלן – "האתר") למטרות ידע, השכלה, בידור ותקשורת אישיים שלך. באתר עשויים להופיע  תכנים ומידע הנוגעים למחלות שונות ו/או למצבים רפואיים שונים ולטיפול בהם. מובהר כי אין בתכנים ו/או במידע המופיעים באתר משום המלצה רפואית ו/או טיפולית ו/או חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה, אלא מידע כללי להעשרת ידעותייך בנושאים העולים באתר. במידה והנך סובלת ממחלה ו/או בעיה רפואית כלשהי, אנו ממליצים בפנייך לפנות, ללא דיחוי, אל הרופא המטפל שלך או אל איש מקצוע אחר בתחום הרפואה.

אנא קראי את התנאים וההוראות שלהלן (להלן – "תנאים והוראות") בעיון לפני גישה ושימוש באתר זה. בעצם הגישה שלך לאתר, או השימוש בו, את מאשרת שקראת, הבנת את התנאים וההוראות וכי את מסכימה, ללא כל תנאי ו/או הסתייגות, שהתנאים וההוראות שלהלן יחייבו אותך, ממש כאילו היית חותמת עליהם. אם אינך מעוניינת שתנאים והוראות אלה יחייבו אותך, אזי אינך רשאית לגשת לאתר.

צמל רשאית לשנות ו/או לעדכן תנאים והוראות אלה מפעם לפעם, וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינויים ו/או עדכונים כאמור. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר. המשך השימוש שלך באתר ייחשב כראיה בלתי ניתנת לערעור להסכמתך לתנאים ולהוראות לאחר ששונו.

האמור בתנאי שימוש אלו מתייחס לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון נקבה הינו מטעמי נוחות בלבד.

שימוש באתר

הנך רשאית לגלוש באתר באופן חופשי ולהוריד ממנו חומר. בכל חומר שתורידי מן האתר את רשאית לעשות שימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד. אינך רשאית להפיץ, לשנות, לשדר, לעשות שימוש חוזר, לחזור ולפרסם או להשתמש בחומרים אלה למטרות ציבוריות או מסחריות, ללא רשות מפורשת בכתב מאת צמל.

יש לשמור ולקיים את כל זכויות היוצרים והודעות הקניין האחרות שימשיכו להופיע בחומר שתורידי. כל התכנים באתר הנם יצירות שזכויות היוצרים בהן הן של צמל ו/או של הספקים של צמל ו/או של צדדים הקשורים אליה ו/או של גורמים רלוונטיים אחרים לנושאי האתר, אלא אם צוין אחרת, ואין להשתמש בהם ללא הרשאה מפורשת בכתב של צמל או כפי שנקבע בתנאים והוראות אלה.

הגבלות על גישה

מלבד במקרה שבו ניתנה רשות מפורשת על ידי צמל, כל גישה או ניסיון גישה לאזורים אחרים במערכת המחשבים של צמל או למידע אחר אשר נכלל במערכת זו, לכל מטרה, אסורים לחלוטין. הינך מתחייבת לא להשתמש בכל רובוט, עכביש או תהליכים או אמצעים אוטומטיים או ידניים אחרים על מנת "לגרד מסכים", לנטר, "לכרות" או להעתיק עמודי אינטרנט באתר, או תכנים אשר נכללים בו ללא רשות מפורשת בכתב מאת צמל . הינך מתחייבת שלא להפיץ דואר זבל לכל משתמש אחר באתר, מכל סיבה שהיא. הינך מתחייבת לא להשתמש בשום התקן, תוכנה או שגרה על מנת להפריע או לנסות להפריע לעבודה התקינה של האתר.

הינך מתחייבת לא לעשות כל פעולה אשר תטיל עומס רב באופן לא סביר או לא מידתי על התשתיות של צמל או ספקיה. כמו-כן, את מתחייבת לא להשתמש במסגור או בטכניקות אחרות על מנת לצרף כל סימן מסחר, סמליל, שם עסקי או מידע קנייני אחר של צמל, לרבות תמונות, מסגרות, תוכן או פריסה/עיצוב אשר נמצאים בכל עמוד באתר ללא הסכמה מפורשת בכתב מאת צמל.

עדכניות המידע

צמל עושה מאמצים סבירים על מנת לכלול מידע מדויק ועדכני באתר, אולם מאחר והמידע משתנה במהירות רבה כל כך, צמל אינה יכולה להבטיח את מידת הדיוק של המידע. זאת ועוד, צמל אינה נוטלת על עצמה כל אחריות או חבות לאמינות, דיוק, תוקף, עדכניות, תועלת או שלמות של כל מידע באתר.

מדיניות בנושא פרטיות

צמל מכבדת את הפרטיות של משתמשיה ויצרה מדיניות בנושא פרטיות אשר מסבירה את הזכויות והחובות של המשתמשים בנוגע למידע אישי שהמשתמשים מגלים לאתר.

הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת, הנכם מצהירים בזאת כי הובא לידיעתכם כי אין באפשרותה של צמל להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר ברשותם, ולפיכך לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי צמל בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם לך בעקבות חשיפת המידע האמור.

עוגיות (Cookies) הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו הינך משתמשת. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי והינך רשאית לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הנך משתמש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה.

השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק לך שירות מהיר ויעיל וכן מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.

העדר אחריות

השימוש שלך באתר הוא על אחריותך בלבד. בשום מקרה צמל או צד אחר המעורב ביצירת האתר, הפקתו או הספקתו לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים ישירים, אגביים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים ואשר נובעים מהגישה שלך, שימוש באתר או חוסר יכולת לגשת לאתר או להשתמש בו. הגבלת אחריות זו חלה גם על כל נזק או וירוס אשר עלולים לפגוע בציוד המחשבים שלך.

צמל אינה ערבה ואינה מתחייבת שהקבצים הזמינים להורדה מאתר זה יהיו חופשיים מזיהום בוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או קוד אחר שיש לו תכונות פוגעניות או הרסניות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, צמל ו/או צד אחר המעורב ביצירת האתר, הפקתו או הספקתו, אינם נושאים בכל אחריות ביחס לתכנים המופיעים באתר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כתבות, תמונות, מאמרים, סקירות, נתונים, ידיעות, עצות, הערכות, הנחיות ו/או כל מידע אחר בכל פורמט שהוא אשר יועמד לרשותך בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או יהיה קיים בעתיד (להלן – "תכני האתר"), בין אם תכנים אלה בבעלות האתר ו/או מפעיליו ובין אם הם בבעלות צד שלישי כלשהו, מהימנותם, תוכנם, דיוקם, אמינותם, זמינותם והשפעתם על המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי הנחשף לתכני האתר בכל דרך אחרת.

מובהר כי כל התכנים ו/או השירותים המופיעים באתר זה מובאים "כמות שהם" (as-is) ובכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין צמל ו/או האתר ו/או מפעיליו אחראיים, בכל צורה שהיא, במפורש או מכללא, לגבי תכני האתר והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר, מוצרים או שירותים שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות גישה לאתר, לרבות בין השאר, אחריות לאיכות מסחרית, להתאמה למטרה מסוימת או לאי הפרה ו/או לנזק אשר נגרם או עלול להיגרם בשל פגם ו/או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

אין במידע ו/או בתכנים המופיעים באתר משום עצה רפואית ו/או חוות דעת מקצועית, אלא מידע כללי להעשרת ידיעותייך בנושאים המוצגים האתר ובשום אופן אין לראות באלו כתחליף להתייעצות עם מומחה. תכני האתר נועדו לספק מידע כללי בלבד הבא לסייע לך להעמיק ולהרחיב את הידע המצוי ברשותך בתחומים בהם עוסק האתר בלבד, ואין להסתמך על תכני האתר מבלי להיוועץ קודם לכן באיש מקצוע מתאים.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל הסתמכות על התכנים המופיעים באתר ופעולה על פיהם נעשים על אחריותך הבלעדית והמלאה ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה, מכל סוג שהוא, כלפי האתר ו/או מפעיליו ו/או יוצרי התכנים. המשתמשים מתחייבים שלא לעשות שימוש באתר למטרה האסורה על פי דין ו/או על פי תנאי השימוש.

כמו כן, המשתמשים מתחייבים להקפיד במסגרת שימושם באתר שלא להעלות, להפיץ, לשלוף, או לפרסם מידע או חומר אחר: (א) אשר עלול לפגוע בפרטיותו של צד שלישי או בזכויות אחרות שלו, לרבות זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות.(ב) הכולל וירוסים או תוכניות/יישומי מחשב מזיקים אחרים. (ג) הכולל פרסומת מכל סוג שהוא. (ד)המשדל, מעודד, מסייע או ממריץ ביצוע מעשה האסור על פי חיקוק או עלול לעורר אחריות משפטית. (ה) המהווה לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או פגיעה בפרטיות.(ו) הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם. (ז) המזהה צדדים שלישיים מבלי שניתנה הסכמתם של צדדים אלה לפרסום. (ח) שהינו בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס רוח, פוגעני, משמיץ, לא חוקי וכיו"ב או שיש בו משום תועבה, פורנוגרפיה, לשון גסה או ניבול פה. (ט) שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי. (י) העלול להטעות צרכן. ו/או (יא) שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט. המשתמשים מתחייבים למלא אחר כל התנאים והחובות המפורטים בתנאי השימוש ולשפות את ד"ר ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה של צמל, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או תשלום ו/או הוצאה ו/או אובדן רווח שיגרמו לה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי מתנאי השימוש.

מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של צמל, מסכימים המשתמשים כי במקרים בהם צמל תחשוש כי השימוש של המשתמשים באתר נוגד את תנאי השימוש ו/או את הוראות הדין, תהיה צמל רשאית להתחקות אחר שימושם באתר, למנוע גישה לאתר, ו/או להעביר את דפוסי התנהגותם לצדדים שלישיים, שפעילותם של המשתמשים עלולה לפגוע בהם ו/או שניתן צו שיפוטי המורה לעשות כן, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת אשר צמל תמצא לנכון כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.

שיפוי

הינך מתחייבת לשפות, להגן ולמנוע כל נזק מצמל, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, השליחים, הספקים והשותפים שהם צדדים שלישיים מפני ונגד כל הפסד, הוצאה, נזק ועלות, לרבות שכר טרחת עורכי דין בשיעור סביר, אשר ינבעו מכל הפרה של תנאים והוראות אלה על ידך, או מכל פעילות הקשורה לחשבון שלך (לרבות רשלנות או התנהגות בעוולה), או של כל אדם אשר יתחבר לאתר באמצעות החשבון שלך.

סימני מסחר

סימני המסחר, הסמלילים וסימני השירות (להלן, ביחד – "סימני מסחר") אשר מוצגים באתר הם סימני מסחר רשומים ובלתי רשומים של צמל ושל אחרים. בנוסף לכך, כל כותרות העמודים, הגרפיקה המותאמת, האייקונים של הכפתורים והתסריטים עשויים להיות סימני שירות, סימני מסחר או לבוש עסקי של צמל, ואין להעתיק אותם, בשלמותם או בחלקם, ללא רשות מוקדמת בכתב מאת צמל.

הינך מאשרת כי סימני המסחר המשמשים והמוצגים באתר זה הם רכושה הבלעדי של צמל או של בעל סימני המסחר, וכי הם יישארו רכושם הבלעדי. אין לפרש שום דבר מהאמור באתר זה כאילו הוא מהווה מתן רישיון או זכות, מכללא, או מכח השתק, או בדרך אחרת, בסימני המסחר או בקשר אליהם, ללא רשות מפורשת בכתב מאת צמל ובעל סימני המסחר. חל איסור מוחלט על שימוש לרעה שלך בסימני המסחר שבאתר או בתכנים המוצגים בו, מלבד כפי שנקבע בתנאים והוראות אלה. אנו מודיעים לך בזאת כי צמל תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי הדין על מנת לאכוף את זכויות הקניין הרוחני שלה באתר ובתכניו, במידה המרבית המותרת על פי דין, לרבות על ידי נקיטת צעדים לקבלת עיצומים פליליים.

זכויות יוצרים

צמל מעניקה לך את טובת ההנאה של גישה וצפייה בטקסט, גרפיקה, קול, עיצובים, תמונות, טבלאות ותכנים אחרים (להלן – ה"תוכן של צמל") באתר, אך ורק לשימוש אישי ולא מסחרי שלך. צמל רשאית לבטל טובת הנאה זו בכל זמן, לאחר או ללא מתן הודעה, על יסוד סיבה, או ללא כל סיבה.

כל התכנים, התוכנה והיצירות האחרות באתר, והעתקה של כל אחד מאלה (להלן, ביחד- "יצירות") הן יצירות של צמל אשר כפופות לזכויות יוצרים של צמל ו/או של ספקיה, והן מוגנות על פי חוקי זכויות יוצרים בארצות הברית וברחבי העולם, ועל פי אמנות שונות. מלבד הענקת אפשרות הגישה והצפייה המוגבלת בתכנים של צמל כמפורט לעיל, צמל אינה מעניקה לך הטבות או זכויות אחרות בכל יצירה שלה. הינך מאשרת כי כל שימוש אחר ביצירות, לרבות בין השאר, העתקה, שינוי, הפצה, שידור, פרסום חוזר, הצגה או ביצוע, ללא רשות מוקדמת בכתב מאת צמל, אסור לחלוטין.

הודעה על הפרה של זכויות יוצרים:

צמל מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים, ואנו מבקשים ממך, כשם שאנו מבקשים מכל המשתמשים באתר שלנו, לכבד את הקניין הרוחני של אחרים. אם את סבורה כי יצירה שיש בה זכויות יוצרים הועתקה, וכי היא נגישה באמצעות האתר באופן אשר מהווה הפרה של זכויות יוצרים, באפשרותך להודיע לנו על כך בהתאם לחוק זכויות היוצרים של המילניום הדיגיטלי ("DMCA") על ידי שתעביר לנציג מטעמה של צמל את כל המידע שלהלן:

 

1. החתימה הפיזית או האלקטרונית של בעל זכויות היוצרים, או של האדם או הגוף אשר מורשים לפעול בשמו של בעל זכויות היוצרים.

2. תיאור פרטני של היצירה הכפופה לזכויות יוצרים אשר הופרה על פי הנטען. אם בעמוד מקוון אחד מופיעות מספר יצירות אשר כפופות לזכויות יוצרים, תוכל להעביר רשימה מייצגת של יצירות אלה באותו אתר.

3. תיאור פרטני של המקום בו קיימת היצירה הכפופה לזכויות יוצרים אשר הופרה על פי הנטען (לרבות כתובת פרטנית של דף האינטרנט באתר).

 

4. תיאור פרטני היכן קיימים היצירה המקורית אשר כפופה לזכויות יוצרים או עותק מורשה שלה (לרבות, לדוגמא, כתובת פרטנית של דף האינטרנט שאינו נכלל באתר זה).

5. שמך, כתובתך, מספר הטלפון שלך, ובמידה שקיימת, גם כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

6. הצהרה בכתב על ידך שאת מאמינה בתום לב שהשימוש השנוי במחלוקת אינו מורשה על ידי בעל זכות היוצרים, אדם או גוף המורשים לפעול בשם בעל זכויות היוצרים, או על פי חוק.

7. הצהרה בכתב על ידך, בכפוף לאזהרה על העונשים הצפויים לך בשל עדות שקר, שכל המידע שלעיל הינו מידע מדויק, וכי את בעלת זכות היוצרים או האדם או הגוף המורשים לפעול בשם בעל זכויות היוצרים.

 

ניתן לפנות אל הנציג של צמל לעניין הודעות על תביעות בנושא הפרת זכויות יוצרים באתר זה, לפי הכתובת הבאה:

צמל ביו פארמה בע"מ

המגשימים 20, קרית מטלון

פתח תקווה, 49170

 

הננו מפנים את תשומת לבך לכך כי לפי ה – DMCA, תובעים העושים מצגי שווא בקשר להפרות זכויות יוצרים עלולים לשאת באחריות לנזקים שנגרמו כתוצאה מהסרה או חסימה של חומר שנטען כי הוא חומר מפר, הוצאות משפט, ושכר טרחת עורכי דין.

תקשורת מקוונת

למרות שצמל עשויה מפעם לפעם לנטר או לבדוק דיונים, שיחות, חומרים מתפרסמים, שידורים, לוחות מודעות וכדומה, אשר נכללים באתר, לא חלה על צמל כל חובה לעשות זאת, וצמל אינה נוטלת על עצמה כל אחריות או חבות הנובעות מכל תוכן באתר, או בשל כל שגיאה, לשון הרע, השמצות, לזות שפתיים, מחדלים, שקריות, חומר שהוא בגדר תועבה, פורנוגרפיה, גסויות, סכנה או אי דיוק בכל חומר הנכלל או מופיע באתר.

צמל אינה נוטלת על עצמה כל אחריות לבדוק כי המידע המתפרסם במסגרת קבוצות דיון, חדרי שיחה, שידורים, לוחות מודעות וכדומה, באתר, הוא אכן מדויק. צמל שומרת על זכותה, אך אינה חייבת, לבדוק תקשורות וחומרים מתפרסמים או מועלים לאתר, ולחסום ולמחוק תקשורות או חומרים שצמל תקבע כי הם, אחד מהבאים: (א) פוגעים לרעה, מהווים לשון הרע או תועבה; (ב) מהווים תרמית, הטעייה או הולכת שולל; (ג) מפרים זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות של אחרים; או (ד) פוגעים, מעוררי התנגדות או אינם מקובלים מבחינה אחרת על צמל, מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול הדעת הבלעדי שלה.

מדיניות תפעול

חל איסור על פרסום או שידור כל חומר לא חוקי, מאיים, משמיץ, המהווה לשון הרע או לזות שפתיים, חומר תועבה, חומר הסתה, חומר פורנוגרפי או כל חומר אשר עשוי להוות, או לעודד, התנהגות שניתן לראותה כעבירה פלילית, ו/או אשר מצמיחה אחריות אזרחית, או מהווה הפרת חוק בכל דרך אחרת. צמל תשתף פעולה באופן מלא עם רשויות אכיפת החוק, או עם כל צו של בית משפט אשר יבקש או יורה לצמל לגלות את זהותו של מי שפרסם חומרים או מידע כאלה באתר שלה.

מדיניות עריכה

צמל שומרת על זכותה לשנות או למחוק חומרים מהאתר בכל זמן, וזאת ללא מתן הודעה מראש. קישורים מסוימים שניתן למצוא באתר מוליכים למשאבים המצויים על שרתים שאינם מתוחזקים על ידי ספקיה של צמל ואינם כפופים לשליטתה. אנו מעמידים קישורים אלה רק לנוחותם של המשתמשים שלנו. צמל אינה אחראית, בכל דרך שהיא, לתכנים בכל אתר אינטרנט מקושר כזה, לזמינות הגישה לאתר זה ו/או לשלמות המידע באתר זה. עצם הכללת קישור כלשהו לאתר אינטרנט אחר באתר, או כל אזכור של מוצר או שירות בשמו המסחרי, בשם המסחרי של היצרן שלו, או בדרך אחרת, אינו מהווה אימוץ או המלצה עליו על ידי צמל ואין להבין אזכור כזה כהמלצה על מוצר כלשהו. הגישה לאתרים אחרים אשר מקושרים לאתר זה היא על סיכונך ועל אחריותך הבלעדית, ואנו מתנערים מכל אחריות בקשר לגישה שלך לאתרים מקושרים כאלה.

בטל היכן שאסור

למרות שהמידע באתר זה נגיש בכל רחבי העולם, לא כל המוצרים והשירותים אשר נדונים באתר זה זמינים לכל אדם בכל אתר ואתר או בכל רשות ריבונית. צמל שומרת על זכותה להגביל את אספקת המוצרים או השירותים שלנו לכל אדם, אזור גיאוגרפי או רשות ריבונית ו/או להגביל את הכמויות של כל מוצר או שירות שאנו מספקים, וזאת ללא מתן הודעה מראש. כל הצעה של מוצר או שירות אשר נעשו בחומרים המתפרסמים באתר זה הם בטלים במקום שהם אסורים. שונות תנאים והוראות אלה ביחד עם המדיניות בנושא פרטיות שלנו וכל הסכם אחר שנכרת בינך לבין צמל בקשר למוצר או לשירות מסוים של צמל, ממצים את מלוא ההסכמה בינך לבין צמל וגוברים על כל ההסכמים, המצגים וההבנות האחרים, בכתב או בעל פה.

אינך רשאית לשנות או לתקן תנאים והוראות אלה ללא הסכמה מוקדמת בכתב מאת צמל. צמל רשאית לשנות או לתקן תנאים והוראות אלה ואת מדיניות הפרטיות בכל זמן ומבלי לתת לך הודעה על כך. עלייך לבדוק תנאים והוראות אלה באופן סדיר על מנת לבדוק האם נעשו בהם שינויים או תיקונים, שכן המשך השימוש שלך באתר לאחר שינוי או תיקון מהווה אות להסכמתך ולנכונותך לקבל תנאים והוראות אלה כפי ששונו.

אם יקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בתנאים והוראות אלה אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה על פי הדין הקיים או על פי כל דין עתידי, אזי, את מבינה ומסכימה כי הסעיף או ההוראה שיקבע כי אינם חוקיים, אינם תקפים או אינם ניתנים לאכיפה יופרדו משאר התנאים וההוראות מבלי להשפיע על האפשרות לאכוף את כל ההוראות והסעיפים הנותרים. הפעילות באתר זה וכל הקשור והכרוך בה, לרבות תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי לבד (ללא הפנייה לדין זר), וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ו/או לפרשנות תנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

 

כל כותרות הסעיפים המשמשות בהסכם זה נועדו לשם נוחות ההתייחסות בלבד ואין להתחשב בהן בפרשנות תנאים והוראות אלה או בקביעת משמעותם. רוב תכני האתר עוסקים בהיריון ועל כן לצורך הנוחות מבוצע שימוש בלשון נקבה, אך תכני האתר מיועדים לנשים ולגברים כאחד.

רוצה ללמוד על בחילות והקאות בהריון וכיצד להתמודד איתן?

רוצה ללמוד על בחילות והקאות בהריון וכיצד להתמודד איתן?

נגן וידאו